Kancelaria adwokacka - zakres usług

Kancelaria Adwokacka GdyniaKancelaria Adwokacka Adwokata Szymona Kotewicza świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego oraz Klientów indywidualnych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej lub w sprawach niezwiązanych z prowadzoną przez Nich działalnością gospodarczą.

Świadczenie usług może polegać na realizacji pojedynczych czynności w sprawach, np. sporządzenie apelacji, wniosku, pozwu, prowadzeniu pojedynczej sprawy aż do uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie i jego wykonania, ale również kompleksowej i stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców na podstawie stałego zlecenia.

Poniżej przedstawiamy przykładowe wyliczenie spraw:

1. W sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym w sprawach:

- z zakresu prawa zobowiązań prowadzimy sprawy:

 • zapłatę z umów,
 • zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia lub bezpodstawnego wzbogacenia,
 • zapłatę odszkodowania z tytułu czynu niedozwolonego (przestępstwa lub wykroczenia tj. np. kradzież, pobicie, zlanie mieszkania, za wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce medycznej),
 • ochronę dóbr osobistych i roszczeń z tym związanych,
 • świadczenia niepieniężne z umów,
 • roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
 • ochronę praw konsumenta,
 • nakazanie złożenia oświadczenia woli,
 • wydanie rzeczy,
 • złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego,

- z zakresu prawa rzeczowego prowadzimy sprawy:

 • stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości,
 • ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej,
 • przywrócenie naruszonego posiadania,
 • nakazanie opuszczenia i opróżnienia lokalu,
 • dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i hipoteki),
 • dotyczące rozliczeń nakładów poczynionych na rzecz,
 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,

- z zakresu prawa osobowego prowadzimy sprawy:

 • uznanie za zmarłego,
 • stwierdzenie zgonu,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustanowienie doradcy tymczasowego,

- a także :

 • sporządzamy wezwania do zapłaty,
 • prowadzimy negocjacje z dłużnikami, zawieranie ugód dotyczących spłaty zaległości, sporządzanie oświadczeń o uznaniu długu, umów cesji wierzytelności,
 • eprezentujemy wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym, w tym m. in. sporządzamy skargi na czynności komornika, pozwy przeciwegzekucyjne, takie jak pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności czy pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji,
 • sporządzamy wnioski o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym.
 • sporządzamy wniosków o wyjawienie majątku przez dłużnika,

2. W sprawach z zakresu prawa karnego, w tym prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego i prawa karnego wykonawczego świadczymy usługi polegające na:

 • obronie w postępowaniach w sprawach karnych i karnych skarbowych przed organami postępowania przygotowawczego i sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym,
 • obronie w postepowaniach w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe,
 • obronie w postępowaniach w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego, w tym w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, o zatarcie skazania,
 • obronie w postępowaniach w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego, w tym w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, o zatarcie skazania,
 • reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym,
 • sporządzamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • dochodzimy roszczeń cywilnoprawnych w postępowaniach karnych, a następnie reprezentujemy Klientów w postępowaniu egzekucyjnym w celu wykonania należności cywilnych zasądzonych w wyrokach sądów karnych,
 • sporządzamy pisma z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego i prawa karnego wykonawczego, np. subsydiarne i prywatne akty oskarżenia, apelacje, kasacje, wnioski i zażalenia,

3. W sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego prowadzimy sprawy o :

 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • unieważnienie małżeństwa zezwolenie na zawarcie małżeństwa
 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej (przymusowy ustrój majątkowy),
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • sprawy o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej, sprawy o przysposobienie,
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • sprawy o alimenty sprawy o ubezwłasnowolnienie, sprawy opiekuńcze
 • sprawy o odpowiedzialność małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez współmałżonka.

4. W sprawach z zakresu prawa spadkowego prowadzimy sprawy o :

 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu,
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • zachowek, o wykonanie zapisu lub polecenia testamentowego,
 • wyjawienie przedmiotów spadkowych,
 • sprawy o zabezpieczenie spadku,
 • sprawy o dział spadku, wydziedziczenie,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,

5. W sprawach z zakresu prawa lokatorskiego prowadzimy sprawy :

 • o prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów,
 • o prawa i obowiązki zarządów wspólnot mieszkaniowych,
 • dotyczące zawierania umów najmu lokalu i wypowiadanie umów, podwyższanie przez właścicieli lokali czynszu albo innych opłat za używanie lokalu,
 • o eksmisję i opróżnienie lokalu,
 • o zapłatę odszkodowania od osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego,
 • o uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego
 • o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia w przypadku rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu,

 6. W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzimy sprawy dotyczące :

 • stosunku pracy i roszczeń z nim związanych, w tym dotyczące zawierania i wypowiadania umów o pracę, sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, roszczenia pracowników i pracodawców w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy (sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie), sprawy o zapłatę wynagrodzenia i innych należności pracowniczych,
 • odpowiedzialności materialnej pracowników, w tym za mienie powierzone,
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników, w tym wymierzanie kary dyscyplinarnych,
 • mobbingu,
 • roszczeń pracowników związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • zapłaty odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy,
 • zakazu konkurencji,
 • wydania i sprostowania świadectwa pracy,
 • świadczeń emerytalnych, rentowych i innych świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

7. W sprawach z zakresu prawo gospodarczego i spółek handlowych (w tym prawo upadłościowe i naprawcze) świadczymy :

 • kompleksową obsługę prawną począwszy od pomocy w wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej, pomagamy w tworzeniu osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego, a następnie sporządzamy i składamy wnioski o rejestrację podmiotów gospodarczych w KRS/ ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub zmianę treści wpisów we wskazanych rejestrach i ewidencjach,
 • kompleksową obsługę prawną związaną z bieżącym funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, spółdzielni i stowarzyszeń, jak również jednostek samorządu terytorialnego i jednostek wyposażonych w zdolność prawną, a także przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, a także wspólników spółek cywilnych, w tym negocjujemy, sporządzamy i opiniujemy umowy, sporządzamy lub opiniujemy uchwały, sprawdzamy wiarygodność kontrahentów, sądowo i pozasądowo dochodzimy zapłaty należności, prowadzimy negocjacje z dłużnikami, zawieramy ugody dotyczące spłaty zaległości, sporządzamy oświadczenia o uznaniu długu, umowy cesji wierzytelności, zawezwania do próby ugodowej, a również prowadzimy stałą obsługę funkcjonowania organów spółek osobowych i kapitałowych,
 • reprezentujemy przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej,
 • kompleksową obsługę prawną w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, postępowaniu upadłościowym i naprawczym świadczona na rzecz wierzycieli lub dłużników, w tym sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub wnioski o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, zgłaszamy wierzytelności, bierzemy udział w postępowaniach w przedmiocie zatwierdzenia planu podziału oraz w postępowaniach w przedmiocie wyłączenia przedmiotów oraz wierzytelności z masy upadłości, prowadzimy postępowania związane z ustalaniem odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu,

8. W sprawach z zakresu prawa administracyjnego :

 • sporządzamy pisma w sprawach z zakresu m. in. prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i prawa o gospodarce nieruchomościami (podział i scalenie nieruchomości, geodezyjne wznowienie granic, wywłaszczenie, rozgraniczenie nieruchomości, odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, opłata adiacencka i planistyczna), z prawa o ruchu drogowym i drogach publicznych, prawa ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, aktów stanu cywilnego, geodezji i kartografii, działalności samorządów zawodowych, sprawach o udzielenie koncesji lub zezwolenia,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, a także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.