Kancelaria prawna - wynagrodzenie

Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2010 r. Nr 217 Poz. 1429 t. j. ze zm.) opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z Klientem.

Nie jest dopuszczalne umieszczanie na stronie internetowej stawek wynagrodzenia lub sposobu jego obliczania, jednakże informację taką adwokat może przekazać wyłącznie na życzenie Klienta lub w ofercie skierowanej do potencjalnego klienta. Adwokatowi nie wolno proponować usług potencjalnym klientom w formie oferty skierowanej do osób, które uprzednio nie wyraziły takiego wyraźnego życzenia. (§23a w zw. z §23b uchwały nr 2/XVIII/98 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 10 października 1998 roku Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 roku oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 roku)Radca Prawny - Szymon Kotewicz

Dodatkowo, wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od wielu czynników, spośród których najważniejsze to: charakter sprawy, stopień skomplikowania sprawy pod względem faktycznym i prawnym, przewidywany nakład pracy, wartość przedmiotu sprawy, ilość dostarczonych przez Klienta dowodów, czy etapu postępowania.

Podczas spotkania, przed przyjęciem zlecenia, Klient jest każdorazowo i w sposób szczegółowy informowany o kosztach czynności, które zostaną podjęte przez adwokata w wykonaniu powierzonego zlecenia, w tym o wynagrodzeniu adwokata lub o sposób ustalenia wynagrodzenia, a także o kosztach związanych z prowadzeniem sprawy, jak np. wysokości opłat sądowych.

Z powyższych względów Kancelaria stosuje jeden z niżej opisanych rodzajów wynagrodzenia:

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wynagrodzenie za realizację zlecenia stanowi z góry ustalona z Klientem kwota, bez względu na czas wykonywania zlecenia czy ilość czynności podjętych przy realizacji zlecenia. Jest to najczęściej przyjmowany przez Kancelarie rodzaj wynagrodzenia w sprawach Klientów indywidulanych.

2. Wynagrodzenie według stawek godzinowych Wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn czasu poświęconego na realizację zlecenia Klienta i uzgodnionej z góry stawki za godzinę pracy adwokata. Końcowy koszt zleconej usługi znany jest po jej wykonaniu. Podstawą rozliczeń jest szczegółowe zestawienie wykonanych czynności z określeniem czasu ich wykonania oraz ustalona stawka za godzinę pracy.

3. Wynagrodzenie z premią Składa się z dwóch elementów: wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia, którego wysokość jest uzależniona od osiągniętego wyniku postępowania.

4. Wynagrodzenie mieszane Jest połączeniem dwóch lub więcej wyżej opisanych rodzajów wynagrodzeń.

Wynagrodzenie adwokata nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych (związanych z wydaniem odpisów i zaświadczeń), skarbowych, kosztów tłumaczenia dokumentów, kosztów korespondencji, a w razie powierzenia prowadzenia sprawy poza Trójmiastem, nie obejmuje również kosztów przejazdów.

Wynagrodzenie w zależności od ustaleń z Klientem może być płatne z góry, przy udzielaniu zlecenia, przy każdej podejmowanej czynności, ratalnie, w wysokości i terminach uzgodnionych z Klientem lub po wykonaniu zlecenia. Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności są zawarte w umowie.